1 2 3 4
 

Alumni

Sr.No.

Name of the Students

Passing Year

1.

Amar Nikita Premjeet Singh

June 2012

2.

Chilgar Sachin Javaharlal

June 2012

3.

Dhawale Arun Ashok

June 2012

4

Hadole Shraddha Balasaheb

June 2012

5

Bhavsar Pratibha Subhash

June 2012

6

Lekare Swapnali Sarjerao

June 2012

7

Mane Supriya

June 2012

8

Talatsaheb

June 2012

9

Thorat Suraj Ramanand

June 2012

10

Jadhav Sandeep

June 2012

11

Shaikh Munaza

June 2012

12

Akolkar Rupali

November 2012

13

Ghadge Priyanka

November 2012

14

Jadhav Ashish

November 2012

15

Jaware Sharad

November 2012

16

Kulkarni Dhanashri

November 2012

17

Kulkarni Prashant

November 2012

18

Nagargoje Shubhangi

November 2012

19

Wakle Monika

November 2012